Thursday, 26 January 2017

Cerita Pendek Anak Tiga Bahasa (Indonesia-Sunda-Inggris) Rusa dan Kura-Kura-Uncal jeung Kuya-Deer and TurtleRusa dan Kura-Kura
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

Cerita Pendek Anak Tiga Bahasa (Indonesia-Sunda-Inggris)

Hiduplah seekor rusa dan kura-kura. Si Rusa sangat sombong. Sering ia meremehkan kemampuan hewan lain.
Pada suatu hari si Rusa berjalan-jalan di pinggir danau. Ia bertemu dengan Kura-kura yang terlihat hanya mondar-mandir saja. "Kura-kura, apa yang sedang engkau lakukan di sini?". "Aku sedang mencari sumber penghidupan," jawab si Kura-kura.
Si Rusa tiba-tiba marah mendengar jawaban si Kura-kura. "Jangan berlagak engkau, hei Kura-kura! Engkau hanya mondar-mandir saja namun berlagak tengah mencari sumber penghidupan!"
Si Kura-kura berusaha menjelaskan, namun si rusa tetap marah. Tetapi, si Rusa mengancam akan menginjak tubuh si Kura-kura. Si Kura-kura yang jengkel akhirnya menantang untuk mengadu kekuatan betis kaki.
Si Rusa sangat marah mendengar tantangan si Kura-kura untuk mengadu betis. Ia pun meminta agar si Kura-kura menendang betisnya terlebih dahulu. "Tendanglah sekeras-kerasnya, semampu yang engkau bisa lakukan!"
Si Kura-kura tidak bersedia melakukannya. Katanya, "jika aku menendang betismu, engkau akan jatuh dan tidak bisa membalas menendangku."
Si Rusa kian marah mendengar ucapan si Kura-kura. Ia pun bersiap-siap untuk menendang. Ketika dirasanya tepat, ia pun menendang dengan kaki depannya sekuat-kuatnya.
Ketika si Rusa mengayunkan kakinya, si Kura-kura segera memasukkan kaki-kakinya ke dalam tempurungnya. Tendangan Rusa hanya mengenai tempat kosong. Si Rusa sangat marah mendapati tendangannya tidak mengena. Ia lantas menginjak tempurung si Kura-kura dengan kuat. Akibatnya tubuh si Kura-kura terbenam ke dalam tanah. Si Rusa menyangka si Kura-kura telah mati. Ia pun meninggalkan si Kura-kura.
Si Kura-kura berusaha keras keluar dari tanah. Setelah seminggu berusaha, si Kura-kura akhirnya berhasil keluar dari tanah. Ia lalu mencari si Rusa. Ditemukannya si Rusa setelah beberapa hari mencari. "Rusa, kini giliranku untuk menendang."
Si Rusa hanya memandang remeh kemampuan si Kura-kura. "Kerahkan segenap kemampuanmu untuk menendang betisku. Ayo, jangan ragu-ragu!"
Si Kura-kura bersiaga dan mengambil ancang-ancang di tempat tinggi. Ia lalu menggelindingkan tubuhnya. Ketika hampir tiba di dekat tubuh si Rusa, ia pun menaikkan tubuhnya hingga tubuhnya melayang. Si Kura-kura mengincar hidung si Rusa. Begitu kerasnya tempurung si Kura-kura mengenai hingga hidung si Rusa putus. Setelah kejadian itu si Rusa yang sombong itu pun mati.

Uncal jeung Kuya
Karya: Rizki Siddiq Nurgraha

Cerita Pendek Anak Tiga Bahasa (Indonesia-Sunda-Inggris)

Aya sakadang uncal jeung kuya. Si Uncal boga sifat anu songong pisan. Manéhna sok ngamomorékeun pangabisa sato séjén.
Dina hiji poé si Uncal mapay jalan di sisi situ. Manéhna papanggih jeung kuya anu katémbong ngan bolak-balik waé. "Kuya, keur migawé naon didieu?". "Kuring keur néangan pakasaban," jawabna si Kuya
Si Uncal kalah ambek ngadéngé jawaban si Kuya. "Ulah balaga manéh, héi Kuya! Manéh ngan bolak-balik waé tapi balaga keur néangan pakasaban!"  
Si Kuya nyoba ngajéntrékeun, tapi si Uncal angger ambek. Si Uncal ngancem rék nincak awak si Kuya. Si Kuya anu geregeteun ahirna nangtang jang  ngdu kakuatan bitis suku.
Si Uncal ambek pisan ngadéngé tangtangan Si Kuya jang ngadu bitis. Manéhna ogé ménta améh Si kuya nalapung bitis na leuwih tiheula. "Tajong satarik-tarikna, sakuat anu manehna bisa! "
Si Kuya henteu purun ngalakonanana. Sanggémna, "lamun kuring nalapung bitis manéhna, manéhna bakal labuh  sarta henteu bisa ngabalés tajongan kuring".
Si Uncal beuki ambék ngadengé omongan si Kuya. Manéhna ogé geus siap jang nalapung. Sabot dirasana pas, manéhna ogé nalapung maké suku hareupeunana sakuat-kuatna.
Sabot si Uncal ngayunkeun sukuna, si Kuya gewat ngasupkeun suku-sukuna ka jero batok na. Tajongan uncal ngan ngeunaan tempat nu kosong. Si Uncal ambék pisan pedah tajonganana henteu ngeuna. Terus manéhna nincak batok si kuya sakuatna. Balukarna si Kuya surup ka jero taneuh. si Uncal nyangkana kuya geus paéh. Manéhna ogé ninggalkeun si Kuya.
Si Kuya usaha sakuat tanaga améh kaluar tina taneuh. Sanggeus saminggu usaha, si Kuya ahirna kaluar ti taneuh. Manéhna terus néangan si Uncal. Saenggeus sabaraha poé ahirna si Uncal kapanggih ogé. "Uncal, ayeuna giliran kuring jang nalapung".
Si Uncal ngan mélong ngaréméhkeun pangabisa si Kuya. "Sok sakabéh pangabisa manéh jang  nalapung bitis kuring. Hayu, ulah asa-asa!"
Si Kuya siap-siap sarta nyokot ancang-ancang ti tempat nu luhur. Manéhna térus ngagulingkeun awak soranganna. Sabot ampir népi deukeut awak si Uncal, manéhna ogé naékkeun awakna népi awaknna ngalayang. Si Kuya néangan irung si Uncal. Saking ku teuasna batok si Kuya ngénaan irungna si Uncal nepi ka pegat. Sabot kajadian éta si Uncal anu songong éta ogé paéh.

Deer and Turtle
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

Cerita Pendek Anak Tiga Bahasa (Indonesia-Sunda-Inggris)

Live deer and turtle. Deer is very arrogant. He often underestimate the ability of the other animals.
One day, Deer walk on the edge the river. He met the Turtle that looks just pacing alone. “Turtles, what are you doing here?” “I’m looking for livelihood,” said the Turtle.
Deer suddenly angry hear the answer to the Turtle. “Do’nt be swank you, hey Turtle! You just pacing alone but pretended seeking livelihood!”
The Turtle tried to explain, but the Deer still angry. However, the deer treaten to step on the body of the Turtle. The Turtle are irritated eventually challenging to pitting strength calf.
The deer very upset to hear the challenge of the Turtle to complain calf. He also requested that the Turtle kicking its leg first. “Kick as hard, as best that you can do!”
The Turtle are not willing to do so. He said, “if i kick your calves, you will fall down and not be able to reply to kick me”.
The deer increasingly angry at the Turtle greeting. He was getting ready to kick. When she felt right, he kicked the front leg as strong as possible.
When the deer swung her legs, the Turtle soon enter its leg into its shell. Deer kick just about empty places. The Deer very angry to find his kick not to hit. He then stepped on the Turtle shell firmly. As a result, the body of the Turtle goes down into the ground. Deer thought the Turtle was dead. He also left the Turtle.
The Turtle tried hard out of the ground. After a week of tryng, the Turtle finally made it out of the ground. He then looked for the Deer. He discover of the Deer after several days of looking. “Deer, now it’s my turn to kick”.
The Deer simply underestimated the ability of the Turtle. “Put all your ability to kick my calves. Come on, do not hesitate!”
The Turtle is ready and square off in a high place. He then rolled his body. And when the time near the body of the Deer, he raised him until he floated. The Turtle aiming the nose of the Deer. So hard shell of the Turtle on to the nose of the Deer broke. After the incident the arrogant deer is dead.


EmoticonEmoticon