Sunday, 26 March 2017

Cerita Pendek Anak Tiga Bahasa (Indonesia-Sunda-Inggris) Asal Mula Rumah Siput-Sasakala Imah Kéong-Origin of the Snail HouseAsal Mula Rumah Siput
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

Cerita Pendek Anak Tiga Bahasa (Indonesia-Sunda-Inggris) Asal Mula Rumah Siput-Sasakala Imah Kéong-Origin of the Snail House

Dahulu kala, siput tidak membawa rumahnya kemana-mana. Pertama kali siput tinggal di sarang burung yang sudah ditinggalkan induk burung di atas pohon. Malam terasa hangat dan siang terasa sejuk karena daun-daun pohon merintangi sinar matahari yang jatuh tepat ke sarang tempat siput tinggal. Tetapi ketika musim hujan datang, daun-daun itu tidak bisa lagi menghalangi air hujan yang jatuh. Siput menjadi basah dan kedinginan terkena air hujan.
Kemudian siput pindah ke lubang yang ada di batang pohon. Jika hari panas, siput terlindung dengan baik, bahkan jika turun hujan, siput tidak akan basah dan kedinginan. Sepertinya siput menemukan rumah yang cocok untuknya.
Tetapi di suatu hari yang cerah, datanglah burung pelatuk. Tok tok tok burung pelatuk terus mematuk batang pohon tempat rumah siput. Siput menjadi terganggu dan tidak bisa tidur. Dengan hati jengkel, siput turun dari lubang batang pohon dan mencari tempat tinggal untuk tinggal selanjutnya. Siput menemukan sebuah lubang di tanah, kelihatannya hangat jika malam datang, pikir siput. Siput membersihkan lubang tersebut dan memutuskan untuk tinggal di dalamnya. Terapi ketika malam datang, tikus-tikus datang menggali dari segala arah merusak rumah siput. Apa boleh buat, siput pergi meninggalkan lubang tersebut untuk mencari rumah baru.
Siput berjalan sampai di tepi pantai penuh dengan batu karang. “Sela-sela batu karang dapat menjadi rumahku”, siput bersorak senang. Siput bisa berlindung dari panas matahari dan hujan, tidak akan ada burung pelatuk yang akan mematuk batu karang tersebut, dan tikus-tikus tidak akan mampu menggali lubang menembus ke batu tersebut.
Siput dapat beristirahat dengan tenang, tetapi ketika air laut pasang dan naik sampai ke atas batu karang, siput ikut tersapu bersama dengan ombak. Sekali lagi siput harus pergi mencari rumah baru. Ketika berjalan meninggalkan pantai, siput menemukan sebuah cangkang kosong, bentuknya cantik dan sangat ringan. Karena lelah dan kedinginan, siput masuk ke dalam cangkang tersebut. Siput merasa hangat dan nyaman, lalu tidur di dalam cangkang tersebut.
Ketika pagi datang, siput menyadari telah menemukan rumah yang terbaik baginya. Cangkang tersebut sangat cocok untuknya. Siput tidak perlu lagi cepat-cepat pulang jika turun hujan, siput tidak akan kepanasan lagi, tidak ada yang akan menganggunya. Akhirnya, siput tinggal di dalam cangkang dan selalu membawa rumahnya itu kemanapun ia pergi.


Sasakala Imah Kéong
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

Cerita Pendek Anak Tiga Bahasa (Indonesia-Sunda-Inggris) Asal Mula Rumah Siput-Sasakala Imah Kéong-Origin of the Snail House

Baheula, kéong teu mamawa imahna kaditu kadieu. Awalna, kéong cicing dina sayang manuk nu geus ditinggalkeun induk manuk di luhureun tangkal. Peuting karasa haneut jeung beurang karasa seger kusabab dadaunan tangkal ngarimbunan sorot panon poé nu nyaangan pas kana sayang tempat keong cicing. Mung dina musim ngijih datang, dadaunan éta teu bisa ngahalangan cai hujan. Kéong kabaseuhan jeung katiisan keuna cai hujan.
Tuluy kéong ngampih kana lobang nu aya dina tangkal. Mun panas, kéong kalindungan, ogé mun turun hujan, kéong moal kabaseuhan jeung katirisan. Kéong ngarasa manggih imah nu cocok jang manéhna.
Mung dina hiji poé nu caang, datang manuk papatok. Tok tok tok manuk papatok tuluy matok tangkal tempat imah kéong. Kéong jadi kaganggu jeung teu bisa saré. Ku jéngkélna, kéong turun tina lobang tangkal tuluy néang deui imah jang manéhna cicing satuluyna. Kéong manggih hiji lobang dina taneuh, katempona haneut mun peuting datang, kéong mikir. Kéong mersihkeun lobang éta jeung mutuskeun jang cicing didinya. Mung pas peuting datang, beurit-beurit datang ngagali tina sagala arah ngaruksak imah kéong. Kumaha deui, kéong kudu ninggalkeun lobang éta jang néang imah nu anyar.
Kéong leumpang nepi ka pipir laut nu pinuh ku batu karang. “Sela-sela batu karang bisa jadi imah kuring”, kéong sorak gumbira. Kéong bisa ngalindung tina panas panon poé jeung hujan, moal aya manuk papatok nu matok batu karang éta, jeung beurit-beurit moal bisa ngagali lobang nembus kana batu éta.
Kéong bisa tenang istirahat, mung pas cai cai laut pasang jeung naék nepi ka luput, kéong palid milu kabawa ombak. Sakali deui kéong kudu néang imah nu anyar. Pas leumpang ninggalkeun pantéi, kéong manggih hiji cangkang kosong, bentukna alus jeung hampang pisan. Kusabab capé jeung katirisan, kéong asup kana cangkang éta. Kéong ngarasa haneut jeung ngeunah, tuluy saré dina cangkang éta.
Pas isuk-isuk datang, kéong nyadar geus manggih imah nu cocok jang manéhna. Cangkang éta cocok pisan jang manéhna. Kéong teu kudu lulumpatan buru-buru mun turun hujan, kéong moal kapanasan deui, moal aya deui nu ngaganggu manéhna. Akhirna, kéong cicing dina jero cangkang jeung tuluy mamawa imahna éta kamana waé manéhna indit.


Origin of the Snail House
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

Cerita Pendek Anak Tiga Bahasa (Indonesia-Sunda-Inggris) Asal Mula Rumah Siput-Sasakala Imah Kéong-Origin of the Snail House

Long ago, the snail did not bring his home anywhere. The first time the snail live in an abandoned bird’s nest in the trees. The night was warm and the day was cool because the leaves of the trees obstruct the sunlight that falls right into the nest where the snail live. But when the rains come, the leaves no longer block the rain falls. Snail become wet and freezing hit by rain.
Then the snail moved to the hole in the tree trunk. If the day is hot, the snail are well protected, even if it rains, snail will not get wet and cold. It looks like a snail found a suitable home for her.
But on a sunny day, there came woodpecker. Tok tok tok woodpecker continued to peck at a tree trunk where the snail live. Snail become distracted and could not sleep. With a heart irritated, snail slug down from the hole the tree trunk and looking for a place to stay for the next stay. Snail found a hole in the ground, it looks warm when the night comes, thought snail. Snail clean up those holes and decided to stay in it. But when the night comes, the rats come to dig from all directions damage the snail live. So, snail leave the hole to find an new home.
Snail walking up on the beach full of rocks. “Beside rock can be my home”, snail cheered. Snail could take shelter from the hot sun and rain, there will be no woodpecker would peck the rock, and the rats will not able to dig a hole through to the rocks.
Snail can rest in peace, but when the tide and ride up to the top of the rock, snail be swept away along with the waves. Again snail have to go looking for a new home. When walking away from the beach, snail found an empty shell, beautiful shape and very light. Because tired and cold, snail go into the shell. Snail fell warm and comfortable, and sleep in the shell.
When morning came, snail realized have found the best home for her. The shell is very suitable for her. Snail do not need to hurry home if it rains, the snail will not be overheated again, no one will disrupt her. Finally, snail live inside the shell and always bring her home was wherever she went.


EmoticonEmoticon