Wednesday, 11 October 2017

Kecap RajékanKecap Rajékan
Karya: Rizki Siddiq Nugraha

Kecap Rajékan

Kecap rajékan nyaéta kecap anu wangunna disebut dua kali atawa leuwih, boh sabagian atawa sagemblengna. Kecap rajékan aya sababaraha macem, nyaéta:

1. Rajékan dwipurwa
Rajékan dwipurwa nyaéta kecap anu dirajékna engang mimiti. Contona:
Sapu : sasapu
Sentak : sesentak
Dupak : dudupak
Tanya : tatanya
Letak : leletak
Conto kalimah:
Udin sasapu di pakarangan.
Ti isuk-isuk ema sesentak waé.
Ulah dudupak mun leumpang téh!
Mun nyasab mah tatanya wé.
Kahade gogog éta mah sok leletak.

2. Rajékan dwimadya
Rajékan dwimadya nyaéta kecap anu dirajékna engang di tengah. Contona:
Sabaraha : sababaraha
Sapeuting : sapeupeuting
Sapoé : sapopoé
Salembur : salelembur
Sajalan : sajajalan
Conto kalimah:
Geus sababaraha poé mang Ujang teu balik ka imah.
Kuring teu bisa saré sapeupeuting.
Indit ka sakola téh geus jadi pagawéan sapopoé.
Kalakuan Icih mah matak guyur salelembur.
Sajajalan tetempoan téh éndah.

3. Rajékan dwilingga
Rajékan dwilingga nyaéta kecap anu dirajékna sakabéhna. Rajékan dwilingga aya dua (2) macem, nyaéta:
a. Dwimurni
Dwimurni nyaéta kecap anu dirajékna sagemblengna bari teu dirobah sorana. Contona:
Budak : budak-budak
Leutik : leutik-leutik
Guru : guru-guru
Buku : buku-buku
Kaca: kaca-kaca
Contoh kalimah:
Budak-budak gé geus pohoan.
Leutik-leutik ulah sok iinditan peuting.
Guru-guru keur rapat.
Pang mawakeun buku-buku nu aya dina lomari!
Mang Iwa keur nyieun kaca-kaca.
b. Dwiréka
Dwiréka nyaéta kecap anu dirajékna sagemblengna bari robah sorana. Contona:
Balik : bolak-balik
Lieuk : luak-lieuk
Ilik : ulak-ilik
Tulang : tulang-taléng
Tulis : tulas-tulis
Conto kalimah:
Titatadi Eman katempo bolak-balik waé.
Saacan meuntas téh kudu luak-lieuk heula bisi loba mobil.
Indit ka kota téh kur érék ulak-ilik hungkul.
Rajen méré kur tulang-taléng.
Ulah sok tulas-tulis dina tembok.

4. Rajékan trilingga
Rajékan trilingga nyaéta kecap rajékan tilu kali bari ngarobah sora. Ilaharna kecap anu dirajék téh ngan ukur saengang. Contona:
Hah : hah-héh-hoh
Blag : blag-blig-blig
Pak : pak-pik-pek
Conto kalimah:
Manéhna nyarita meni hah-héh-hoh.
Barudak blag-blig-blug lulumpatan di nu leueur.
Kusabab sakeudeung deui rék indit, Mirna meni pak-pik-pek.


EmoticonEmoticon